Dotace a poradenství Evropské unie
Jednoduchá cesta, jak snadno získat dotace EU

Aktuální výzvy

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev

 

 

Klíčová slova: 

Vzdělávejte se - OPLZZ

Projekt umožňuje získat finanční příspěvěk na odborný rozvoj zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady

Harmonogram:

17. 9. 2012 – 31. 8. 2015

Obsah výzvy:

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dojde kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu – zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti. Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, kteří: a) v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, b) u těchto zaměstnanců z tohoto důvodu byli nuceni přistoupit k aplikaci § 209 ZP a c) zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců. Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Odkaz:

www.esfcr.cz

Inovace - Czechinvest

Pro všechny typy podniků, které na základě vlastního výzkumu a vývoje zavádí inovované produkty do výroby

Harmonogram:

od 8.3.2013 - 22. 5. 2013

Obsah výzvy:

Kdo může žádat: Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu, malý a střední podnik, velký podnik. Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha Na co lze získat podporu: a) Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, b) Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Kolik lze získat na jeden projekt: 1 – 75 mil. Kč, procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních podniků 40%, velkých podniků 30% Jaké výdaje je možné podpořit: dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby (pouze pro MSP), technické zhodnocení staveb, dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné, náklady na publicitu projektu

Odkaz:

http://www.czechinvest.org/inovacni-projekty-vyzva-iv-ii-prodlouzeni

Anketa

O kolik peněž žádáte z Evropských fondů?

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Jste zde